Ochrana osobních údajů

Pokud jste mou zákaznicí, zanecháváte mi své kontaktní údaje nebo navštívíte můj web, svěřujete mi své osobní údaje.

V tomto textu vás chci seznámit, jak chráním a spravuji vaše osobní údaje  a právy, která máte v souvislosti s GDPR (obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

I.

Základní ustanovení

 1. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů, které vydala obchodní společnost Matio s.r.o., IČ 068 72 301, se sídlem Novodvorská 995/83, 14200 Praha, zastoupena paní Ing. Jasminou Bosanacovou, je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich zpracováváme při poskytování našich služeb a při návštěvách webových stránek  https://www.eshopmentoring.cz, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
 2. Při zpracování osobních údajů se řídíme českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 3. Správcem osobních údajů je Matio s.r.o., IČ 068 72 301, se sídlem Novodvorská 83, 14200 Praha (dále jen: „správce“).
 4. Kontaktní údaje správce jsou: adresa Matio s.r.o., Novodvorská 83, 14200 Praha a e-mail: jasmina@eshopmentoring.cz
 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává následující osobní údaje: jméno (případně označení firemního zákazníka a včetně identifikačního čísla a daňového identifikační čísla), příjmení, adresa či sídlo (fakturační či doručovací; v rámci adresy ulice, číslo domu, město, PSČ a země), e-mail, telefonní číslo, heslo, zákaznická skupina, číslo bankovního spojení a IP adresa. V případě, že zákazník poskytne recenzi online, zejména na sociálních sítích, správce dále zpracovává i fotografii a údaje o účtu na dané sociální síti. Tyto osobní údaje jste správci poskytl/a na základě souhlasu nebo jde o osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zejména smlouvy o objednání či poskytování služeb. V takovém případě zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresa či sídlo, e-mail, telefonní číslo, heslo, zákaznická skupina, číslo bankovního spojení. Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni danou smlouvu uzavřít a plnit.  Dále pro účely vytvoření objednávky prostřednictvím webové stránky zpracováváme Vaši IP adresu.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména v případě, že jste již u nás zakoupili zboží nebo služby. V takových případech zpracováváme kontaktní údaje, které jste nám poskytli v rámci registrace (e-mail, jméno a příjmení, případně telefon). Zasílání těchto sdělení máte možnost odmítnout tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na naši e-mailovou adresu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. V takovém případě zpracováváme kontaktní údaje (e-mail, jméno a příjmení, případně telefon), které jste nám poskytli v rámci souhlasu se zasíláním těchto sdělení. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete vždy odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na naši e-mailovou adresu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.
 • dále zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, včetně správy zákaznických účtů;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • zodpovězení Vašich dotazů a vzájemná komunikace;
 • plnění povinnosti stanovené zákonem.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po uplynutí této doby již budeme držet jen osobní údaje nezbytné pro naší, popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu.
 • z důvodu zasílání obchodních sdělení poté, co jste zakoupili naše služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. V takovém případě zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu. Po uplynutí 1 roku Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 • V případě, že údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), trvá zpracování po dobu udělení tohoto souhlasu a maximálně 30 dní poté, co svůj souhlas odvoláte, nejdéle však 5 let od poskytnutí souhlasu
 • V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem, trvá zpracování po dobu, která je nezbytná z důvodu splnění dané povinnosti (zejména při poskytování informací orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů uvedené v předchozím článku Vás správce může elektronickou poštou požádat o opětovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Po skončení této doby, a nepožádá-li Vás správce o opětovný souhlas, budou Vaše osobní údaje z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

VI.

Vaše práva

1.  Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), máte právo jej kdykoli odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu správce, nebo tím, že kliknete na odkaz v závěru každého námi zaslaného e-mailu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

2. Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

3.  Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e‑mailovou adresu správce. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

4.  Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

a) Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

b) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce namísto o vymazání o omezení jejich použití.

c) Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

d) Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

5.  Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

a) Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.

b) Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).

c) Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

d) Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

6.  Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

7.  Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu správce.

8.  Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.3.2021.